Obowiązek utrzymania porządku w szambach pod kontrolą miasta

Pragniemy przypomnieć, że jest obowiązkiem właściciela nieruchomości dbałość o porządek i czystość w szambie. Kontrole przeprowadzane przez miasto co dwa lata mają na celu sprawdzenie tego aspektu.

Takie inspekcje polegają na weryfikacji, czy właściciel nieruchomości podpisał umowę z firmą, która posiada zezwolenie na opróżnianie szamb lub osadników w domowych oczyszczalniach ścieków. W trakcie kontroli sprawdzane są także dowody regulowania opłat za te usługi.

Jeżeli otrzymałeś wezwanie do dostarczenia dokumentów, powinno ono zawierać: kopię umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie szamba lub domowej oczyszczalni ścieków; kopie dowodów zapłaty za usługi wywozu (rachunki, faktury VAT, potwierdzenia przelewów); kopie faktur za zużycie wody za ostatni rok (dotyczy szamb). Należy pamiętać, że dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków i nie można dopuścić do przepełnienia zbiorników.

Właściciele nieruchomości, którzy przechowują płynne odpady w szambach, powinni pozbywać się ich co najmniej raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika. Ci, którzy gromadzą ścieki w osadnikach w domowych oczyszczalniach ścieków, powinni usuwać je zgodnie z instrukcją obsługi, ale nie rzadziej niż raz na rok.

Szambo musi być szczelne i nie może pozwalać na przedostawanie się jego zawartości do gruntu. Zabrania się odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu, rowów, kanalizacji deszczowej, rzek, zbiorników i cieków wodnych, a także ich wywożenie na łąki czy pola.

Jeżeli posiadasz szambo, musisz dostarczyć do Urzędu Miasta: wypełniony załącznik nr 5 (wysyłany razem z informacją o kontroli); kopię umowy na wywóz nieczystości; kopie co najmniej czterech rachunków za wywóz nieczystości (najmniej raz na kwartał, bez dopuszczenia do przepełnienia zbiornika); kopie faktury za wodę z ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli posiadasz domową oczyszczalnię ścieków, musisz dostarczyć podobne dokumenty oraz dodatkowo kopię dokumentacji technicznej oczyszczalni.

Dokumenty można dostarczyć: osobiście do kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2; do Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej, przy ul. Rzecznej 8; do wrzutki ustawionej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta od strony ul. Miejskiej; pocztą na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; za pośrednictwem platformy ePUAP.