Szacowanie skali bezdomności w Polsce poprzez przeprowadzanie Ogólnopolskiego Badania Liczby Osób Bezdomnych

Rząd Polski, reprezentowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, już niebawem, bowiem nocą z 28 na 29 lutego 2024 roku, rozpocznie Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób Bezdomnych. Zgodnie z wyjaśnieniami podanymi przez ministerstwo, jest to kluczowe przedsięwzięcie mające na celu określenie aktualnej sytuacji bezdomności w kraju.

Niedawno odbyło się spotkanie informacyjne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej był gospodarzem wydarzenia, które miało na celu zgromadzenie przedstawicieli różnych gmin. Głównym celem spotkania było omówienie i koordynacja działań związanych z przyszłym ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych. Rafał Adamczyk, Wicewojewoda Śląski, był jednym z uczestników tego wydarzenia.

Według komunikatu MRPiPS, określanie liczby osób bezdomnych stanowi kluczowy element procesu poznawania rzeczywistej skali problemu bezdomności w Polsce. To badanie ma szczególne znaczenie, ponieważ w ostatnich latach nie zostało przeprowadzone z powodu pandemii Covid-19.

Informacje prasowe od Wojewody Śląskiego wskazują, że skuteczne przeprowadzenie badania będzie wymagało zaangażowania różnych służb. Wśród nich znajdą się policjanci, strażnicy miejscy lub gminni, centra zarządzania kryzysowego, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, personel noclegowych placówek dla osób bezdomnych, pracownicy organizacji pozarządowych specjalizujących się w pomocy osobom bezdomnym, wolontariusze oraz wszelkie inne osoby chętne do współpracy.

Potencjalne miejsca pobytu osób bezdomnych, do których należy dotrzeć przy realizacji badania to między innymi: noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, mieszkania wspomagane i treningowe, ogrzewalnie, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki wsparcia dla ofiar przemocy domowej, placówki zdrowia takie jak szpitale i hospicja, zakłady karne i areszty śledcze, izby wytrzeźwień i pogotowia socjalne. Badanie obejmie również pustostany, altanki na działkach, miejsca niemieszkalne jak ulice, klatki schodowe, dworce PKP i PKS, piwnice itp.

Szczegóły na temat Ogólnopolskiego Badania Liczby Osób Bezdomnych są dostępne na stronie MRPiPS.