Zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W okresie od 1 października do końca grudnia 2023 r., opłata za selektywną zbiórkę i odbiór odpadów komunalnych wyniesie 8 zł na osobę. Wszakże od momentu nadejścia nowego roku, czyli 1 stycznia 2024 r., kwota ta wzrośnie do 24 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. Na dzień dzisiejszy obowiązująca stawka to 33 zł na osobę. Jeżeli opłaty zostały już dokonane, nadpłata zostanie zwrócona po złożeniu odpowiedniego wniosku do urzędu.

Na przełomie października i listopada bieżącego roku, posiadacze nieruchomości otrzymają informacje dotyczące wysokości opłaty za czwarty kwartał 2023 r., która wynosić będzie 8 zł od osoby. Natomiast informacje na temat stawek opłat na rok 2024 zostaną wysłane pocztą na początku tego roku.

Jeśli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok 2023 r. została już uregulowana, powstaje nadpłata. Aby otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty, należy złożyć wniosek do urzędu zawierający dane osobowe właściciela nieruchomości – imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL, kwotę nadpłaty, adres nieruchomości, której dotyczy nadpłata oraz wskazanie numeru rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot. Jeśli nieruchomość jest współwłasnością, wniosek powinien zawierać podpisy i informacje wszystkich współwłaścicieli. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości innych zobowiązań podatkowych za 2023 r., takich jak podatek od nieruchomości, wniosek powinien zawierać informacje o tych zobowiązaniach, aby móc przekazać na nie powstałą nadpłatę.

Możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty lub przeniesienia jej na inne opłaty zostanie uruchomiona od momentu wejścia w życie nowej uchwały, czyli od 1 października 2023 r.