Inwentaryzacja przyrodnicza w służbie ochrony bioróżnorodności

Cel inwentaryzacji przyrodniczej to zgromadzenie informacji dotyczących naturalnych zasobów, walorów i stanu ekosystemów na terenie użytku ekologicznego. Kluczowym elementem tego procesu jest identyfikacja najcenniejszych składników środowiska naturalnego, które wymagają szczególnej ochrony oraz które będą stanowić priorytet w dalszych działaniach na danym obszarze.

Proces inwentaryzacji rozpocznie się w sierpniu 2023 roku i potrwa pełny rok do końca września 2024 roku. W tym czasie pracownicy Pracowni „Żywokost”, z którą miasto zawarło porozumienie w tej sprawie, będą realizować badania i obserwacje na całym obszarze użytku ekologicznego.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja stawów paciorkowych na terenie użytku ekologicznego i określenie działań potrzebnych do poprawy stanu tego miejsca – mówi zastępca prezydenta Rybnika, Piotr Masłowski. – Znaczącym aspektem projektu jest zwiększenie odporności ekosystemu na wyzwania wynikające ze zmian klimatu. Projekt ten ma również na celu ochronę i przede wszystkim renowację wartościowych ekosystemów naturalnych, co przyczyni się do pozytywnego wpływu na ochronę różnorodności biologicznej – podkreśla P. Masłowski.

Projekt noszący nazwę „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie subregionu zachodniego” planowany jest do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 – 2027, a konkretnie FST ZIT 2021 – 2027. Beneficjentami projektu oprócz Miasta Rybnika będzie Gmina Miejska Żory, która pełnić będzie rolę lidera projektu.