Kaplica dawnego szpitala Juliusz w Rybniku odzyskuje dawny blask dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury

Rybnik od dłuższego czasu skupia się na renowacji zabytkowego kompleksu dawnego szpitala Juliusz. Chociaż miasto nie jest właścicielem byłej kaplicy przyszpitalnej, to wspólnie z jej zarządcą – Fundacją na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury w Rybniku, podejmuje działania mające na celu przywrócenie obiektu do dawnej świetności. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, wyraził swoją radość z faktu, że kaplica podlega ochronie przez fundację znanej z działań na rzecz zabytków i wykorzystywania ich potencjału. Wyraził nadzieję, że już podjęte i planowane na przyszłość działania przyczynią się do przywrócenia kaplicy mieszkańcom i uatrakcyjnienia oferty całego kompleksu.

Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury uzyskała dotację od miasta Rybnika w wysokości 498 211,50 zł na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej objętego ochroną konserwatorską obiektu. Wsparcie finansowe zostało udzielone z uwagi na unikalną wartość kaplicy, stanowiącej nierozłączną część zabytkowego zespołu.

Dokumentacja projektowa jest kluczowym elementem w dziedzinie ochrony zabytków i ma decydujące znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Prace nad renowacją muszą być poprzedzone odpowiedziami na istotne pytania dotyczące możliwości danego obiektu, problemów z nim związanych, aspektów wymagających ochrony, dostępnych środków oraz autentycznej substancji, którą chcemy zachować – podkreśla dr inż. arch. Henryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku.

Szczegółowa inwentaryzacja, badania konserwatorskie i ekspertyzy były pierwszymi krokami w procesie przygotowania dokumentacji projektowej zdesakralizowanej kaplicy. Wynikająca z nich dokumentacja określa sposób wykonania niezbędnych prac konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych itp., a także precyzyjnie definiuje stan obiektu oraz metody i koszty jego odnowienia. Dokumentacja zawiera również propozycje adaptacji obiektu do nowych funkcji związanych z kulturą.

Janusz Gładysz, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury wyraził przekonanie o prawidłowym podejściu do pracy z obiektami zabytkowymi i podkreślił znaczenie gruntownych badań przed rozpoczęciem rekonstrukcji. Jest przekonany, że po wielu badaniach mają kluczowe informacje o historycznym wyglądzie kaplicy i planują pracować nad jej przywróceniem do pierwotnego stanu.